CasaComo

Skip to Main Content »

My Cart

You have no items in your shopping cart.

Settings 
CasaComo

 

You're currently on:

Compare Products

You have no items to compare.

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Ingen personlige oplysninger der registreres på CasaComo, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos CasaComo.

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Vi benytter disse cookies til at genkende dig og for eksempel huske, hvilke varer der er i indkøbsvognen når du handler online hos CasaComo. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg . Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år, jf. bogføringsloven. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos CasaComo på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. IP adressen opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til en eventuel politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Man kan desuden valgfrit få sin emailadresse optaget på en mailingliste hos CasaComo, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra CasaComo. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.
Som registreret hos CasaComo har du efter persondataloven altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig. Det får du ved at kontakte CasaComo. På baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning i det omfang, det ønskes.
Den dataansvarlige er CasaComo - www.casacomo.eu.

Retur

Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand og mængde som du modtog den.
Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. For praktiske detaljer - se punktet "Reklamation".

Pakken skal returneres til følgende adresse:

CasaComo aps
Aa. Louis-Hansens Allé 10
3060 Espergærde

Reklamation

CasaComo yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, der omfattende mangler/forandringer der konstateres normal brug af varen. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert behandling, såsom dårlig vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles CasaComo indenfor rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget.

I forbindelse med reklamationssager betaler kunden for fragten til CasaComo, bliver reklamationen godkendt erstater vi fragt samt betaler for fragten af evt. nye varer. Bliver reklamationen IKKE godkendt erstatter CasaComo IKKE kundens fragten og sender varen/varerne retur for CasaComo´s regning.

INDEN MAN SENDER VAREN SÅ HUSK ALTID AT MAILE ELLER SENDE ORDRE NR ELLER FAKTURA TIL CASACOMO.

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

CasaComo
Aa. Louis-Hansens Allé 10
3060 Espergærde
Danmark
Email: info@casacomo.eu

Varereturnering foregår også til denne adresse. Retur-/reklamationseddlen som modtogs sammen med varerne skal udfylde og vedlægges varerne samt kopi at ordrebekræftelse eller faktura.

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter eller returnerede varer, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og CasaComo har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto.Denne side venter på at blive opdateret.

Privacy Policy

No personal information registered with CasaComo is at any time transferred, sold or made available to third parties. All information is stored in a safe manner and is only available to trusted employees at CasaComo.

In connection with any. electronic payment is used a secure encrypted method through the webshop system. It is approved provider with approval from the E-mark.

The shop system uses so-called cookies to control the contents of the shopping cart. A cookie is just the name of a file that is stored on your own PC. We use these cookies to recognize you and, for example, remember which items are in the shopping cart when shopping online at CasaComo. It is also possible to ask the system to store its own address information for the next visit. If you wish to delete this information at a later date, this can be done via the browser settings.

In Internet Explorer, this is done, for example, via the menu "Functions" and the menu item "Internet settings". During a purchase, we request our name, address, telephone number and email address. This information is used exclusively for processing your order. The information is transmitted and stored electronically in unencrypted form, and stored for 5 years, cf. the Accounting Act. The actual "contract" (purchase agreement) is not stored at CasaComo in such a way that you can later log in and see / change status.

In addition, we register the IP address from which any. purchases are made. The information is usually not used, but can be used in a possible. police investigation. The IP address is kept as long as it is necessary in relation to any police investigation. All false orders are reported to the police!

You can also optionally receive your email address on a mailing list at CasaComo, so that you regularly receive news and other information from CasaComo. This service can be registered and excluded at any time as you wish. As registered with CasaComo, according to the Personal Data Act, you always have the right to object to the registration and to gain insight into the information we have about you. You get it by contacting CasaComo. On the basis of any objections we make, deletion to the extent desired. The data controller is CasaComo - www.casacomo.eu.

Return

The goods are returned 14 days from the day they are received. If you choose to cancel a purchase, simply return the item in the same condition and quantity as you received it.
Once the item has been returned and approved, the purchase price will be refunded to your account within a few days. Return costs must be borne by yourself. For practical details - see the item "Complaints".

The package must be returned to the following address:

CasaComo aps
Aa. Louis-Hansens Allé 10
3060 Espergærde

Complain

CasaComo grants 2 year warranty in accordance with the Buying Act, which contains extensive defects / changes that normal use of the goods is found. The warranty does not cover errors, damages or wear, directly or indirectly caused by improper handling, such as poor maintenance, violence or unauthorized intervention. Complaints about deficiencies must be notified to CasaComo within a reasonable time after the error or defect has been discovered or should have been discovered.

In connection with complaints, the customer pays for the cargo to CasaComo, the complaint is approved, we replace the cargo and pay for the cargo of any. new goods. If the complaint is NOT approved, CasaComo will NOT replace the customer's freight and return the item (s) for CasaComo's bill.

BEFORE SENDING THE PRODUCT ALWAYS REMEMBER TO MAKE OR SEND ORDER OR OR INVOICE TO CASACOMO.

Complaints and goods tournament In case of faults, defects or possibly. missing deliveries, please contact:

CasaComo
Aa. Louis-Hansens Allé 10
3060 Espergærde
Danmark
Email: info@casacomo.eu

Goods tournament also goes to this address. The return / promotional bills that were received together with the goods must fill in and be enclosed with the goods and a copy of the order confirmation or invoice.

Reimbursement

In the case of agreed-upon cards or returned goods, a full or partial refund of the purchase price must be made. Refunds are usually always made by bank transfer, and CasaComo therefore needs information about the registration number and account number of your bank account. This page is waiting to be updated.

subscribe us
Sociale medier